Bán Lượng Uy Tín

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 16,000đ đến 1,000,000đ
Hệ số:

Lượng sẽ nhận vào nhân vật trong game.