Up lever Hiệp sĩ online

Chọn máy chủ:
Tổng: 0 vnđ

Khi thuê úp các bạn vui lòng chuẩn bị như sau :
1. Không được đăng nhập trong quá trình thuê úp
2. Thánh giá để đánh con ma
3. Ngựa trắng hoặc có sói để đầy đủ sức khỏe úp